O indeksach giełdowych

Zanim zdecydujemy się na rozpoczęcie inwestowania na giełdzie powinniśmy poznać kilka elementarnych zagadnień. Jednym z nich są indeksy giełdowe. Z pewnością każdy, kto zamierza inwestować na giełdzie powinien chociaż trochę orientować się w tematyce indeksów giełdowych. Indeks giełdowy to nic innego jak wartość, którą oblicza się na podstawie wyceny akcji określonych spółek, które notowane są na giełdzie. Indeks giełdowy to wartość, która spełnia szereg niezwykle istotnych funkcji. Przede wszystkim indeks giełdowy dostarcza nam bardzo jasnej informacji dotyczącej tego jaka sytuacja panuje właśnie na całym rynku giełdowym lub też jedynie w jego wybranych segmentach, które szczególnie nas interesują. Jeżeli chcemy ocenić czy nasze inwestowanie jest efektywne to również posługujemy się indeksem giełdowym. Jest to bowiem punkt odniesienia dla efektywności inwestowania. Ci inwestorzy giełdowi, którzy są już naprawdę zaawansowani wykorzystują indeksy giełdowe do tego aby zbudować własne wskaźniki giełdowe. Oczywiście wymienione funkcje indeksu giełdowego to nie wszystkie funkcje jakie wartość ta spełnia. Wskazuje się na szereg innych funkcji, które również są istotne. Nie spełniają one jednak aż tak znaczącej roli jak funkcje, które zostały pokrótce przedstawione. W Polsce wskazuje się na następujące indeksy giełdowe: WIG, WIG20, NIF.

Inne rodzaje papierów wartościowych

Kiedy rozmawiamy o inwestowaniu na giełdzie zazwyczaj mamy na myśli akcje. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że spółki mogą wydawać nie tylko akcje, ale również kilka innych rodzajów papierów wartościowych. Warto więc w kilku słowach je omówić. Do innych papierów wartościowych, które mogą być emitowane przez spółki zalicza się świadectwa tymczasowe, świadectwa założycielskie oraz świadectwa użytkowe. Świadectwa tymczasowe są bardzo zbliżone do akcji. Wydaje się je tym osobom, które wniosły częściową opłatę, która uprawnia do uzyskania akcji na okaziciela. Warto zaznaczyć, że zarówno akcje jak i świadectwa tymczasowe wiążą się z takimi samymi prawami. Jeżeli na konto zostanie wpłacona pełna wymagana kwota to wtedy świadectwo tymczasowe można wymienić na akcje na okaziciela. Świadectwa założycielskie wydawane są osobom, które brały udział w zakładaniu spółki. Przyznawane są one uznaniowo. Dostaję je bowiem te osoby, które wniosły jakieś szczególne zasługi w chwili, kiedy spółka była zawiązywana. Trzeba jednak wiedzieć, że świadectwa założycielskie nigdy nie obowiązują przez okres dłuży jak dziesięć lat. Świadectwo założycielskie daje jego właścicielowi prawo do czerpania zysków ze spółki. Świadectwa użytkowe dostają te osoby, które opłaciły w całości akcje, które następnie zostały umorzone.

Prawa przysługujące z akcji

Inwestowanie na giełdzie wymaga poznania szeregu informacji, które mogą okazać się nam przydatne. Wśród nich znajdują się między innymi te, które dotyczą praw przysługujących z akcji. Generalnie prawa te dzieli się na dwa rodzaje. Wyróżnia się więc prawa majątkowe oraz prawa organizacyjne. Te ostatnie określa się również mianem korporacyjnych. Wśród praw majątkowych wyróżnia się prawo do dywidendy, prawo do udziału w podziale majątku spółki, kiedy ta będzie likwidowana oraz prawo poboru akcji nowej emisji. Prawo do dywidendy jest niezbywalne. Nie można więc akcjonariuszy go pozbawić na żadnej drodze. Nie można dokonać tego ani statutem ani stosowną uchwałą. Każdy bowiem akcjonariusz ma prawo do tego aby czerpać z zysków, które osiąga spółka. Podobnie jest z drugim prawem, które dotyczy udziału w podziale majątku spółki. Nie można go akcjonariuszy pozbawić ani na drodze uchwały ani za pomocą statutu. Również prawo poboru akcji nowej emisji jest niezbywalne. Przysługuje ono wszystkim akcjonariuszom. Praw korporacyjnych jest nieco więcej. Wskazuje się więc na prawo głosu, bierne prawo głosu, prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, prawo do zaskarżania uchwał, które zostały uchwalone przez walne zgromadzenie, prawo do informacji udzielanych na walnym zgromadzeniu oraz prawo żądania naprawienia szkody.

Różne rodzaje akcji

Zanim przystąpimy do inwestowania na giełdzie powinniśmy wiedzieć jakie rodzaje akcji możemy wybrać. Wskazuje się obecnie na kilka ich rodzajów. Wyróżnia się więc akcje imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, uprzywilejowane, nieme, założycielskie. Akcje imienne wiążą się ze wskazaniem w dokumencie akcji osoby (fizycznej lub też prawnej), której przysługują określone uprawienia związane z posiadaniem akcji. Tego rodzaju akcje bardzo często znajdują się w posiadaniu na przykład prezesów dużych spółek. W przypadku akcji na okaziciela uprawnienia przysługują wszystkim, którzy dane akcje posiadają. W wypadku akcji na okaziciela najpierw należy wnieść pełną wpłatę za akcje a dopiero wtedy otrzyma się wszystkie wymagane dokumentu. Jeżeli kupimy takie akcje to spółka akcyjna wyda nam imienne świadectwo tymczasowe. Warto zaznaczyć, że jeżeli zdecydujemy się na zakup akcji imiennych to mamy pełne prawo do żądania aby akcje te zostały zamienione na akcje na okaziciela. Możliwe jest również żądanie aby kupione przez nas akcje na okaziciela zostały zamienione na akcje imienne. Akcje gotówkowe to akcje, które mają pokrycie pieniężne. Aby spółka mogła zostać zarejestrowana należy pokryć przynajmniej jedną czwartą wartości nominalnej jaką posiadają dane akcje. W przeciwnym razie nie zostaną one wydane.

O emisji akcji

Wśród zagadnień związanych z inwestowaniem na giełdzie znajdują się zagadnienia dotyczące między innymi emisji akcji. Z pewnością warto poświęcić im przynajmniej kilka słów gdyż ich znaczenie jest naprawdę ogromne. Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje emisji akcji. Jest to emisja założycielska oraz tak zwane kolejne emisje. Emisja założycielska ma związek z tworzeniem nowej spółki. To bowiem wtedy wydawane są akcje na drodze emisji założycielskiej. Aby akcje mogły zostać objęte należy złożyć oświadczenie, które ma formę aktu notarialnego. W oświadczeniu tym musi znaleźć się zgoda akcjonariusza na zawiązanie spółki. Trzeba w nim również zawrzeć statut spółki. Akcjonariusz wyraża również zgodę na objęcie akcji. Trzeba pamiętać, że w akcie takim znajdują się określone dane osoby oraz informacje, które dotyczą liczby oraz rodzaju akcji. Zawiera się w nim również cenę emisyjną akcji oraz ich wartość nominalną a więc informacje o naprawdę wielkim znaczeniu. Kolejne emisje mają z kolei miejsce wtedy, kiedy następuje podwyższenie zakładowego kapitału. W tym przypadku spółka istnieje więc już od jakiegoś czasu. Tutaj mamy do czynienia z zapisami na akcje za pomocą specjalnego formularza. Udostępniany jest on przez władze spółki. W tym wypadku również muszą znaleźć się ściśle określone informacje takie jak na przykład wartość nominalna akcji.

Kilka słów o akcjach

Rozmawiając o inwestowaniu na giełdzie trzeba zacząć od kwestii najbardziej podstawowych a więc omówienia tego, czym są akcje. Terminem tym określa się papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa dwojakiego rodzaju: majątkowe oraz niemajątkowe. Prawa te są wynikiem tego, że akcjonariusz bierze udział w spółce akcyjnej. Aby akcja została uznana przez prawo musi zostać spisania na piśmie. Muszą w niej zostać również zawarte określone rodzaje danych. Przede wszystkim musi znaleźć się w niej nazwa firmy, ale również siedziba spółki. Akcja nie będzie ważna jeżeli nie znajdą się na niej dane dotyczące sądu rejestrowego i numeru, który został spółce nadany. Z całą pewnością są to niezwykle ważne informacje. Na akcjach zamieszcza się również datę, która jest oznaczeniem dnia zarejestrowania spółki. Nie może zabraknąć także daty wystawienia akcji. Na akcjach umieszcza się również ich wartość nominalną. Dodatkowo trzeba umieścić serię oraz numer akcji a także informacje, które dotyczą wszelkich uprawnień szczególnych, które wynikają z faktu, że daną akcję zakupiliśmy. Jeżeli akcje mają charakter imienny to muszą na nich znaleźć się również informacje dotyczące wysokości wpłaty. Na akcjach nie może również zabraknąć informacji dotyczących różnorodnych ograniczeń w przypadku gdyby właściciel akcji chciał nią rozporządzać.

Giełda Papierów Wartościowych

Jeżeli rozmawiamy o inwestowaniu na giełdzie to z całą pewnością powinniśmy pamiętać również o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to instytucja o charakterze publicznym. Jej celem jest zapewnienie możliwości obracania papierami wartościowymi przez tych, którzy są tym zainteresowani. Do papierów wartościowych zalicza się między innymi akcje, obligacje oraz prawa poboru. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwia jednak również obrót instrumentami finansowymi, które nie zaliczają się do papierów wartościowych. Są to między innymi opcje oraz kontrakty terminowe. Wszystkie zasady obrotu określone są przez obowiązujący wszystkich decydujących się na takie inwestowanie regulamin giełdy. Określone są również szczegółowe zasady obrotu giełdowego. Również Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad obrotem wszystkimi instrumentami finansowymi, którymi obraca się na giełdzie. Wskazuje się również na szereg ustaw, które obrót ten regulują. Są to między innymi ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym. Giełdę Papierów Wartościowych założył Skarb Państwa. Giełdą Papierów Wartościowych zarządzają Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Na czele Giełdy Papierów Wartościowych stoi prezes, którym obecnie jest Adam Maciejewski.

Czas trwania obligacji

Rozmawiając o obligacjach z całą pewnością warto poruszyć kwestie związane z czasem trwania obligacji. Z całą pewnością jest to jeden z ważniejszych terminów, który związany jest właśnie z obligacjami. Czas trwania obligacji określa się również mianem duracji obligacji. Jeżeli będziemy znali czas trwania obligacji to będziemy mogli wykorzystać go w wielu niezwykle ważnych dla nas celach. Przede wszystkim znajomość czasu obligacji daje nam możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem, które związane jest ze stopą procentową. Znajomość czasu trwania obligacji to również bardzo ważna informacja, która okazuje się być przydatna przy okazji inwestowania. Chcąc zarządzać swoimi środkami finansowymi również przydaje nam się wiedza dotycząca czasu trwania obligacji. Mianem czasu trwania obligacji określa się średni termin, w którym ma nastąpić wykup obligacji. Decydując się na kupno obligacji określonego rodzaju zawsze powinniśmy dowiedzieć się jaki jest czas ich trwania. Bez tej wiedzy wiele bowiem nie zdziałamy. Trzeba o to dokładnie dowiedzieć się również wtedy, kiedy chcemy uchodzić za naprawdę poważnych inwestorów, którzy znają się na rzeczy. W przeciwnym razie możemy zostać wzięci za prawdziwych amatorów, którzy nawet nie zadają sobie tyle trudu aby dowiedzieć się istotnych kwestii.

O podziale obligacji

Jeżeli rozmawiamy o obligacjach z pewnością powinniśmy również wspomnieć o tym jak one się dzielą. Obecnie wskazuje się na sześć rodzajów obligacji. Obligacje można dzielić z uwagi na następujące kryteria: rodzaj emitenta, okres wykupu, wartość nominalna i oprocentowanie obligacji, wartość sprzedaży, opcje dodatkowe oraz poziom ryzyka inwestycyjnego. Jeżeli skoncentrujemy się na podziale obligacji z uwagi na rodzaj emitenta to wyróżnimy obligacje skarbowe, obligacje komunalne oraz obligacje podmiotów prawnych. Obligacje skarbowe określa się również mianem rządowych. To właśnie ten rodzaj obligacji jest emitowany przez Skarb Państwa. Obligacje komunalne określane są również mianem municypalnych. Ten rodzaj obligacji emitowany jest przez samorządy terytorialne. Obligacje podmiotów prawnych to ten rodzaj obligacji, który emitowany jest przez przedsiębiorstwa różnego rodzaju. Z uwagi na okres wykupu obligacje dzieli się na krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe oraz obligacje wieczyste. Obligacje krótkoterminowe to obligacje, które wykupywane są przed upływem roku. Obligacje średnioterminowe to ten rodzaj obligacji, które emitent zobowiązany jest wykupić nie wcześniej jak przed upływem roku i nie później jak po upływie pięciu lat. Obligacje długoterminowe wykupywane są po upływie lat pięciu.

Aby rozpocząć inwestowanie na giełdzie

Jeżeli dysponujemy gotówką, którą chcemy zainwestować w nadziei, że uda się nam ją pomnożyć możemy zdecydować się na inwestowanie na giełdzie. Zanim jednak je zaczniemy powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że zawsze wiąże się ono z pewnym ryzykiem. Jeżeli już zdajemy sobie z tego sprawę i nie obawiamy się straty możemy przystąpić do pierwszego kroku jakim jest rozpoznanie swoich potrzeb. Zanim wybierzemy biuro maklerskie powinniśmy porównać ze sobą oferty różnych biur. Dzięki temu znajdziemy taki pakiet, który będzie nam odpowiadał najbardziej. Kiedy pakiet i biuro mamy już wybrane możemy przystąpić do założenia rachunku inwestycyjnego. Otwarcia rachunku inwestycyjnego warto dokonać przez Internet. Cała procedura nie powinna trwać dłużej jak siedem dni. Na początku musimy się zarejestrować. Podczas rejestracji podajemy swoje dane oraz określany jakie usługi nas interesują. Następnie musimy podpisać umowę, którą biuro przesyła do nas pocztą. Zazwyczaj trzeba na nią czekać około dwóch dni. Jeżeli zależy nam na czasie możemy udać się do siedziby biura maklerskiego i tam podpisać umowę. Jeżeli umowa będzie podpisana otrzymamy identyfikator oraz specjalne kody dostępu do naszego indywidualnego rachunku. Kolejnym krokiem jest umieszczenie na koncie środków, które przeznaczone są na kupowanie akcji.